Ga terug

Waarom ZuivelNL investeert in AgroZorgwijzer

Ketenorganisatie ZuivelNL is als platform voor de zuivelketen dé plek waar melkveehouderij en zuivelindustrie elkaar vinden om de krachten te bundelen rond specifieke thema’s, die een gezamenlijk belang dienen. Een voorbeeld is het project AgroZorgwijzer, waarin ZuivelNL sinds 2018 investeert om samen met NZO, LTO, Zorg Om Boer en Tuinder en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren aan het onderwerp psychosociale zorg in de melkveehouderij te kunnen werken.

Jurgen Jansen, bij ZuivelNL verantwoordelijk voor het dossier arbeid: “De Nederlandse melkveehouderij vormt de basis van de zuivelketen en levert iedere dag een topprestatie met de productie van kwalitatief hoogwaardige melk, waarop de rest van de keten moet kunnen bouwen. Toenemende regeldruk en complexiteit van het speelveld rond de melkveehouderij vraagt echter veel van hedendaagse ondernemers. De extra druk die dit geeft kan soms te veel zijn.”

Professionals met gevoel voor de sector
“ZuivelNL vindt het belangrijk dat ondernemers op zo’n moment kunnen terugvallen op professionals die gevoel hebben bij de sector, begrijpen wat het is om boer te zijn en daardoor eerder in staat zijn passende hulp te bieden. Hulp zoeken is een grote stap. Daarom is het van belang dat mensen die op en nabij het melkveebedrijf actief zijn, handvatten krijgen aangereikt om een antenne te ontwikkelen voor situaties waar mogelijk psychosociale problemen aan de orde zijn. Op deze manier kan dit tijdig worden gesignaleerd en kan door de juiste personen daarover het gesprek worden aangegaan. Voor het ontwikkelen van deze antenne is binnen AgroZorgwijzer veel aandacht voor training en voorlichting”.

Ervaringen uit het buitenland
“Nederland is bovendien niet uniek in deze problematiek. Daarom wordt in het kader van dit project ook buiten de landsgrenzen gekeken naar “best practices”, om waar mogelijk elementen uit bestaande aanpak en materialen te benutten voor de Nederlandse situatie.
Verder wordt via het agrarisch onderwijs nu ook aandacht besteed aan de jongeren, die een specifieke risicogroep vormen. Zij ervaren, zoals veel jongeren tegenwoordig, relatief veel druk. Ze kennen daarnaast vaak in de thuissituatie zelf het spanningsveld rond bedrijf en business. En ze kunnen als mogelijk toekomstig veehouder, erfbetreder of bestuurder een belangrijke signaalfunctie hebben”, aldus Jansen.

“Nut reikt verder dan zuivelsector alleen”
“Tenslotte, via ZuivelNL heeft de zuivelsector de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in dit project en op die manier als vliegwiel voor AgroZorgwijzer gefungeerd. En dat is zeker belangrijk voor onze melkveehouders. Maar het nut van AgroZorgwijzer reikt verder dan de zuivelsector alleen. Ook andere agrarische sectoren zijn daarom meer dan welkom om aan te sluiten, zodat in gezamenlijkheid verder kan worden gebouwd aan een duurzame infrastructuur op het terrein van psychosociale zorg, als vangnet voor onze agrariërs die even dreigen vast te lopen”.