Ik wil graag meer weten over de AgroZorgwijzer

Hoe?
Wat is de AgroZorgwijzer?

Een project van de zuivelsector om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor melkveehouders met psychosociale problemen. De bijbehoren de website www.agrozorgwijzer.nl geeft informatie over de signalen die duiden op psychosociale problemen en hoe het gesprek aan te gaan met veehouders die in geestelijke nood verkeren. De AgroZorgwijzer is vooral bedoeld om collega-veehouders en erfbetreders bij te staan.

Waarom een AgroZorgwijzer?

Om bij te dragen aan een gezonde sector. Als melkveehouders op hun bedrijf toenemende druk ervaren – al dan niet versterkt door persoonlijke problemen – dan heeft dit zijn weerslag op ondernemer, bedrijf en omgeving. Wanneer de druk te hoog oploopt (op psychosociaal vlak), dan moeten ondernemers gemakkelijk toegang krijgen tot passende hulpverlening. De zuivelsector werkt op deze manier met aandacht voor het welbevinden van erfbetreders en melkveehouders samen met de reguliere hulpverlening aan een goed (vindbaar) vangnet.

Bekijk hier de film: Zorg voor elkaar. Praat met elkaar.

Wat heeft een erfbetreder aan de AgroZorgwijzer?

Vooralsnog ondersteunt de AgroZorgwijzer vooral melkveehouders en medewerkers/vrijwilligers van de initiatiefnemers van dit project. Voor de erfbetreders organiseert het project trainingen (signalen opvangen, gespreksvoering en suïcidepreventietraining). Het Verwijsschema brengt mogelijke professionele hulpverleners in beeld. Daarnaast biedt de AgroZorgwijzer bij ernstige situaties opvang voor medewerkers aan.

Wat hebben boeren en tuinders aan de AgroZorgwijzer?

Voor boeren en tuinders die bezorgd zijn over het welzijn van collega’s of gezinsleden staat op de website een overzicht met signalen en tips om het gesprek aan te gaan. Daarnaast werkt het project intensief samen met de reguliere hulpverlening om dat netwerk beter zichtbaar en laagdrempeliger te maken voor de agrarische sector.

Waar kan ik als ondernemer met mijn hulpvraag terecht?

De huisarts is voor veel hulpvragers de eerste stap bij psychosociale problemen zoals depressiviteit, burn-outklachten of problemen in de relatiesfeer. Een gesprek met de huisarts kan voldoende zijn. In sommige gevallen verwijst de huisarts door naar andere hulpverlening. Voor psychosociale problemen gerelateerd aan ondernemerschap en bedrijfsvoering biedt Zorg om Boer en Tuinder een luisterend oor en zoekt desgewenst mee naar passende hulpverlening.

Kan ik een melding doen bij de AgroZorgwijzer?

Nee. De AgroZorgwijzer heeft geen loketfunctie voor het doen van meldingen. De AgroZorgwijzer ondersteunt bestaande partijen in informatie-uitwisseling en kennisopbouw. Medewerkers en vrijwilligers van de betrokken partijen kunnen met vragen terecht bij de contactpersoon van de eigen organisatie.

Welke partijen zijn betrokken bij de AgroZorgwijzer?

Projectpartners zijn: Nederlandse Zuivel Organisatie, ZuivelNL, Zorg Om Boer en Tuinder en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op onderdelen is er nauwe samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.

Is de AgroZorgwijzer er alleen voor de zuivelsector?

De informatie op de website is vrij te gebruiken door mensen uit alle sectoren. Overige projectactiviteiten zoals trainingen en opvang voor medewerkers, zijn vooralsnog gericht op medewerkers/vrijwilligers van de betrokken partijen. Het initiatief is gestart vanuit de zuivelsector en biedt mogelijkheden om uit te rollen in andere sectoren.

Is de AgroZorgwijzer te gebruiken voor mijn organisatie?

Geef je vraag door via het contactformulier dan nemen we contact op om de mogelijkheden te bespreken.