Ik wil graag meer weten over AgroZorgwijzer

Hoe?
Wat is AgroZorgwijzer?

Een project om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor boeren en tuinders met psychosociale problemen. De bijbehoren de website www.agrozorgwijzer.nl geeft informatie over de signalen die duiden op psychosociale problemen en hoe het gesprek aan te gaan met agrarisch ondernemers die in geestelijke nood verkeren. De digitale AgroZorgwijzer is vooral bedoeld om agrarisch ondernemers en erfbetreders bij te staan. Buiten de digitale omgeving werkt AgroZorgwijzer aan het verder versterken en zichtbaar maken van het uitgebreide netwerk aan hulpaanbieders op psychosociaal vlak. Hierbij verbindt AgroZorgwijzer de agrarische sector en de reguliere psychosociale hulpverlening.

Waarom een AgroZorgwijzer?

Om bij te dragen aan een gezonde sector. Als boeren en tuinders op hun bedrijf toenemende druk ervaren – al dan niet versterkt door persoonlijke problemen – dan heeft dit zijn weerslag op ondernemer, bedrijf en omgeving. Wanneer de druk te hoog oploopt (op psychosociaal vlak), dan moeten ondernemers gemakkelijk toegang krijgen tot passende hulpverlening. De agrarische sector werkt op deze manier met aandacht voor het welbevinden van erfbetreders en ondernemers samen met de reguliere hulpverlening aan een goed (vindbaar) vangnet.

Bekijk hier de film: Zorg voor elkaar. Praat met elkaar.

Wat heeft een erfbetreder aan de AgroZorgwijzer?

AgroZorgwijzer ondersteunt diverse organisaties bij inbedding van het onderwerp psychosociale zorg. Bijvoorbeeld door de verbinding met ervaren trainers te leggen, zodat medewerkers leren over signalen opvangen, gespreksvoering en/of suïcidepreventie. Daarnaast kan AgroZorgwijzer meedenken het werken met vertrouwenspersonen, collegiale opvangteams of intervisie.

Een digitaal ondersteunend middel is het Verwijsschema dat mogelijke professionele hulpverleners in beeld brengt.

Ik ben erfbetreder en wil een boer of tuinder helpen

Wanneer je als erfbetreder regelmatig op een bedrijf komt, dan zie je opvallende veranderingen. Wanneer jij je hierdoor zorgen maakt over een boer/tuinder en of het gezin, dan kun je proberen in gesprek te komen. Je bent daarbij niet verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Soms is het bieden van een luisterend oor voldoende. Als erfbetreder heb je meestal geen expertise om de gewenste hulp te bieden. Via het verwijsschema kun je samen met de ondernemer of zijn gezin passende hulp vinden.

Wat hebben boeren en tuinders aan de AgroZorgwijzer?
  • Voor boeren en tuinders die bezorgd zijn over het welzijn van collega’s of gezinsleden staat op de website een overzicht met signalen en tips om het gesprek aan te gaan. Daarnaast werkt het project intensief samen met de reguliere hulpverlening om dat netwerk beter zichtbaar en laagdrempeliger te maken voor de agrarische sector.
Waar kan ik als ondernemer met mijn hulpvraag terecht?

De huisarts is voor veel hulpvragers de eerste stap bij psychosociale problemen zoals depressiviteit, burn-outklachten of problemen in de relatiesfeer. Een gesprek met de huisarts kan voldoende zijn. In sommige gevallen verwijst de huisarts door naar andere hulpverlening.
Wanneer je als ondernemer op zoek bent naar andersoortige hulp op mentaal vlak, kijk dan naar het uitgebreide netwerk in het verwijsschema.

Kan ik een melding doen bij de AgroZorgwijzer?

Nee. De AgroZorgwijzer heeft geen loketfunctie voor het doen van meldingen. De AgroZorgwijzer is gericht op het ondersteunen van het bestaande netwerk in informatie-uitwisseling en kennisopbouw. Wil je een agrarisch ondernemer verder helpen naar passende hulp; het verwijsschema toont een uitgebreid netwerk aan hulpverleners. Wanneer hier geen passende organisatie in staat, stuur dan een bericht via het contactformulier.

Welke partijen zijn betrokken bij de AgroZorgwijzer?

Projectpartners zijn: Nederlandse Zuivel Organisatie, ZuivelNL, LTO Nederland, Zorg Om Boer en Tuinder en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op onderdelen is er nauwe samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en het Trimbos-instituut.

Is AgroZorgwijzer er alleen voor de zuivelsector?

Nee, de informatie op de website is vrij te gebruiken door mensen uit alle sectoren. Het initiatief is gestart vanuit de zuivelsector en zet begin 2020 met ondersteuning van het ministerie van LNV stappen naar uitrol in andere sectoren.